Tafsiirka Quraanka

Tafsiirka Quraanka

# Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
2 Tafsiir Surah Al-Baqara Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
4 Tafsiir Surah Al-Nisaa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
5 Tafsiir Surah Al-Ma'idah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
7 Tafsiir Surah Al-Acraaf Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
8 Tafsiir Surah Al-Anfaal Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
9 Tafsiir Surah At-Towbah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
10 Tafsiir Surah Yuunus Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
11 Tafsiir Surah Huud Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
12 Tafsiir Surah yuusuf Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
13 Tafsiir Surah Al-Racdi Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
14 Tafsiir Surah Ibraahiim Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
15 Tafsiir Surah Al-Xijri Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
16 Tafsiir Surah Al-Naxli Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
17 Tafsiir Surah Al-Israa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
18 Tafsiir Surah Al-Kahf Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
19 Tafsiir Surah Maryam Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
20 Tafsiir Surah Dhaahaa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
21 Tafsiir Surah Al-Anbiyaa' Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
22 Tafsiir Surah Al-Xajj Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
23 Tafsiir Surah Al-Mu'minuun Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
24 Tafsiir Surah An-Nuur Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
25 Tafsiir Surah Al-Furqaan Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
26 Tafsiir Surah Ash-Shucaraa' Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
27 Tafsiir Surah Al-Naml Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
28 Tafsiir Surah Al-Qasas Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
29 Tafsiir Surah Al-Cankabuut Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
30 Tafsiir Surah Ar-Ruum Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
31 Tafsiir Surah Luqmaan Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
32 Tafsiir Surah As-Sajdah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
33 Tafsiir Surah Al-Axzaab Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
34 Tafsiir Surah Saba' Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
35 Tafsiir Surah Faadhir Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
36 Tafsiir Surah Yaasiin Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
37 Tafsiir Surah As-Saaffaat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
38 Tafsiir Surah Saad Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
39 Tafsiir Surah Al-Zumar Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
40 Tafsiir Surah Ghaafir Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
41 Tafsiir Surah Fussilat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
42 Tafsiir Surah Ash-Shuuraa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
43 Tafsiir Surah Az-Zukhruf Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
44 Tafsiir Surah Ad-Dukhaan Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
45 Tafsiir Surah Al-Jaathiyah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
46 Tafsiir Surah Al-Axqaaf Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
47 Tafsiir Surah Muxammad Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
48 Tafsiir Surah Al-Fatx Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
49 Tafsiir Surah Al-Xujjuraat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
50 Tafsiir Surah Qaaf Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
51 Tafsiir Surah Ad-Daariyaat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
52 Tafsiir Surah Adh-Dhuur Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
53 Tafsiir Surah An-Najm Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
54 Tafsiir Surah Al-Qamar Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
55 Tafsiir Surah Ar-Raxmaan Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
56 Tafsiir Surah Al-Waaqicah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
57 Tafsiir Surah Al-Xadiid Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
58 Tafsiir Surah Al-Mujaadalah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
59 Tafsiir Surah Al-Xashr Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
60 Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
61 Tafsiir Surah As-Saff Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
62 Tafsiir Surah Al-Jumucah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
63 Tafsiir Surah Al-Munaafiquun Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
64 Tafsiir Surah At-Taghaabun Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
65 Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
66 Tafsiir Surah At-Taxriim Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
67 Tafsiir Surah Al-Mulk Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
68 Tafsiir Surah Al-Qalam Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
69 Tafsiir Surah Al-Xaaqqah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
70 Tafsiir Surah Al-Macaarij Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
71 Tafsiir Surah Nuux Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
72 Tafsiir Surah Al-Jinn Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
73 Tafsiir Surah Al-Muzzammil Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
74 Tafsiir Surah Al-Muddaththir Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
75 Tafsiir Surah Al-Qiyaamah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
76 Tafsiir Surah Al-Insaan Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
77 Tafsiir Surah Al-Mursalaat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
78 Tafsiir Surah An-Naba' Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
79 Tafsiir Surah An-Naazicaat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
80 Tafsiir Surah Cabasa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
81 Tafsiir Surah At-Takwiir Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
82 Tafsiir Surah Al-Infidhaar Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
83 Tafsiir Surah Al-Mudhaffifiin Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
84 Tafsiir Surah Al-Inshiqaaq Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
85 Tafsiir Surah Al-Buruuj Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
86 Tafsiir Surah Adh-Dhaariq Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
87 Tafsiir Surah Al-Aclaa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
88 Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
89 Tafsiir Surah Al-Fajr Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
90 Tafsiir Surah Al-Balad Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
91 Tafsiir Surah Ash-Shams Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
92 Tafsiir Surah Al-Layl Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
93 Tafsiir Surah Ad-Duxaa Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
94 Tafsiir Surah Ash-Sharx Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
95 Tafsiir Surah At-Tiin Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
96 Tafsiir Surah Al-Calaq Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
97 Tafsiir Surah Al-Qadr Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
98 Tafsiir Surah Al-Bayyinah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
99 Tafsiir Surah Az-Zalzalah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
100 Tafsiir Surah Al-Caadiyaat Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
101 Tafsiir Surah Al-Qaaricah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
102 Tafsiir Surah Al-Takaathur Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
103 Tafsiir Surah Al-Casr Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
104 Tafsiir Surah Al-Humazah Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
105 Tafsiir Surah Al-Fiil Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
106 Tafsiir Surah Quraysh Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
107 Tafsiir Surah Al-Maacuun Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
108 Tafsiir Surah Al-Kawthar Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
109 Tafsiir Surah Al-Kaafiruun Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
110 Tafsiir Surah An-Nasr Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
111 Tafsiir Surah Al-Masad Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
112 Tafsiir Surah Al-Ikhlaas Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
113 Tafsiir Surah Al-Falaq Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso
114 Tafsiir Surah An-Naas Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso