Tafsiirka Quraanka

Tafsiirka Quraanka

# Magaca Suuradda Magaca Sheekha Casharo Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
2 Tafsiir Surah Al-Baqara Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 32 Cashar Dhegeyso
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 17 Cashar Dhegeyso
4 Tafsiir Surah Annisaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 18 Cashar Dhegeyso
5 Tafsiir Surah Al-Ma'idah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 12 Cashar Dhegeyso
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 10 Cashar Dhegeyso
7 Tafsiir Surah Al-Acraaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 13 Cashar Dhegeyso
8 Tafsiir Surah Al-Anfaal Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
9 Tafsiir Surah Al-towbah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 11 Cashar Dhegeyso
10 Tafsiir Surah Yuunus Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
11 Tafsiir Surah Huud Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
12 Tafsiir Surah Yuusuf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
13 Tafsiir Surah arracdi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
14 Tafsiir Surah Ibraahim Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
15 Tafsiir Surah Al-xijri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
16 Tafsiir Surah Annaxli Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
17 Tafsiir Surah Al-Israa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
18 Tafsiir Surah Al-kahf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
19 Tafsiir Surah Maryam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
20 Tafsiir Surah Daaha Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
21 Tafsiir Surah Al-Anbiyaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 5 Cashar Dhegeyso
22 Tafsiir Surah Alxaj Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 5 Cashar Dhegeyso
23 Tafsiir Surah Al-muminuun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
24 Tafsiir Surah Anuur Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
25 Tafsiir Surah Al-furqaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
26 Tafsiir Surah Ashucaraa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
27 Tafsiir Surah Annamli Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
28 Tafsiir Surah Al-qasas Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 5 Cashar Dhegeyso
29 Tafsiir Surah Al-cankabuut Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
30 Tafsiir Surah Arruum Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
31 Tafsiir Surah Alluqmaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
32 Tafsiir Surah Asajdah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
33 Tafsiir Surah Al-axzaab Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 8 Cashar Dhegeyso
34 Tafsiir Surah Sabah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
35 Tafsiir Surah Faadir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
36 Tafsiir Surah Yaasiin Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
37 Tafsiir Surah Saafaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
38 Tafsiir Suratu Saad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
39 Tafsiir Suratu Zumar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
40 Tafsiir Suratu Ghaafir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
41 Tafsiir Suratu Fusilat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
42 Tafsiir Suratu Asshuuraa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
43 Tafsiir Suratu Zukhruf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
44 Tafsiir Suratu Dukhaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
45 Tafsiir Suratu Jaathiyah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
46 Tafsiir Suratu Axqaaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
47 Tafsiir Suratu Muxammad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
48 Tafsiir Suratu Fatxi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
49 Tafsiir Suratu Xujuraat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
50 Tafsiir Suratu Qaaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
51 Tafsiir Surah Addaariyaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
52 Tafsiir Surah Adduur Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
53 Tafsiir Surah Annajmi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
54 Tafsiir Surah Al-qamar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
55 Tafsiir Surah Arraxmaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
56 Tafsiir Surah Al-waaqicah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
57 Tafsiir Surah Al-Xadiid Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
58 Tafsiir Surah Al-Mujaadilah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
59 Tafsiir Surah Al-Xashri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
60 Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
61 Tafsiir Surah Assaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
62 Tafsiir Surah Al-Jumcah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
63 Tafsiir Surah Al-Munaafiquun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
64 Tafsiir Surah Attagaabun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
65 Tafsiir Surah Addalaaq Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
66 Tafsiir Surah Attaxriim Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
67 Tafsiir Surah Al-Mulk Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
68 Tafsiir Surah Nuun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
69 Tafsiir Surah Al-xaaqah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
70 Tafsiir Surah Al-Macaarij Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
71 Tafsiir Suratu Nuux Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
72 Tafsiir Suratu Jinn Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
73 Tafsiir Suratu Muzammil Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
74 Tafsiir Suratu Mudathir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
75 Tafsiir Surah Al-qiyaamah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
76 Tafsiir Surah Al-Insaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
77 Tafsiir Surah Al-Mursalaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
78 Tafsiir Surah Annaba Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
79 Tafsiir Surah Annaazicaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
80 Tafsiir Suratu Cabasa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
81 Tafsiir Suratu Takwiir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
82 Tafsiir Suratu Infidaar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
83 Tafsiir Suratu Mudafifiin Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
84 Tafsiir Suratu Inshiqaaq Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
85 Tafsiir Suratu Buruuj Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
86 Tafsiir Suratu Daariq Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
87 Tafsiir Surah Al-Aclaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
88 Tafsiir Suratu Al-qaashiyah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
89 Tafsiir Suratu Al-Fajri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
90 Tafsiir Suratu Al-balad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
91 Tafsiir Suratu Ashamsi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
92 Tafsiir Suratu Allayl Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
93 Tafsiir Suratu Adduxaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
94 Tafsiir Suratu Asharx Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
95 Tafsiir Suratu Attiin Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
96 Tafsiir Suratu Al-calaq Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
97 Tafsiir Suratu Al-qadr Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
98 Tafsiir Suratu Al-bayinah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
99 Tafsiir Suratu Al-zalzalah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
100 Tafsiir Suratu Al-caadiyah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
101 Tafsiir Suratu Al-Qaaricah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
102 Tafsiir Suratu Al-Haakum Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
103 Tafsiir Suratu Al-Casri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
104 Tafsiir Suratu Al-Humazah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
105 Tafsiir Suratu Al-Fiil Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
106 Tafsiir Suratu Al-Quraysh Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
107 Tafsiir Suratu Al-Maacuun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
108 Tafsiir Suratu Al-Khowthar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
109 Tafsiir Suratu Al-Kaafiruun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
110 Tafsiir Suratu Annasri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
111 Tafsiir Suratu Al-masad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
112 Tafsiir Suratu Al-ikhlaas Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
113 Tafsiir Suratu Al-Falaq Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
114 Tafsiir Suratu Annaas Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso