Tafsiirka Quraanka

Tafsiirka Quraanka

# Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
2 Tafsiir Surah Al-Baqara Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
4 Tafsiir Surah Al-Nisaa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
5 Tafsiir Surah Al-Ma'idah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
7 Tafsiir Surah Al-Acraaf Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
8 Tafsiir Surah Al-Anfaal Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
9 Tafsiir Surah At-Towbah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
10 Tafsiir Surah Yuunus Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
11 Tafsiir Surah Huud Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
12 Tafsiir Surah yuusuf Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
13 Tafsiir Surah Al-Racdi Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
14 Tafsiir Surah Ibraahiim Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
15 Tafsiir Surah Al-Xijri Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
16 Tafsiir Surah Al-Naxli Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
17 Tafsiir Surah Al-Israa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
18 Tafsiir Surah Al-Kahf Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
19 Tafsiir Surah Maryam Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
20 Tafsiir Surah Dhaahaa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
21 Tafsiir Surah Al-Anbiyaa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
22 Tafsiir Surah Al-Xajj Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
23 Tafsiir Surah Al-Mu'minun Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
24 Tafsiir Surah An-Nuur Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
25 Tafsiir Surah Al-Furqaan Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
26 Tafsiir Surah Ash-Shucara' Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
27 Tafsiir Surah Al-Namal Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
28 Tafsiir Surah Al-Qasas Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
29 Tafsiir Surah Al-Cankabuut Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
30 Tafsiir Surah Al-Ruum Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
31 Tafsiir Surah Al-Luqmaan Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
32 Tafsiir Surah Al-Sajdah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
33 Tafsiir Surah Al-Axzaab Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
34 Tafsiir Surah Saba' Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
35 Tafsiir Surah Faadhir Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
36 Tafsiir Surah Yaasiin Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
37 Tafsiir Surah As-Saaffaat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
38 Tafsiir Surah Saad Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
39 Tafsiir Surah Al-Zumar Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
40 Tafsiir Surah Ghaafir Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
41 Tafsiir Surah Fussilat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
42 Tafsiir Surah Ash-Shuuraa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
43 Tafsiir Surah Az-Zukhruf Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
44 Tafsiir Surah Ad-Dukhaan Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
45 Tafsiir Surah Al-Jaathiyah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
46 Tafsiir Surah Al-Axqaaf Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
47 Tafsiir Surah Muxammad Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
48 Tafsiir Surah Al-Fatx Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
49 Tafsiir Surah Al-Xujjuraat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
50 Tafsiir Surah Qaaf Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
51 Tafsiir Surah Ad-Daariyaat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
52 Tafsiir Surah Adh-Dhuur Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
53 Tafsiir Surah An-Najm Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
54 Tafsiir Surah Al-Qamar Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
55 Tafsiir Surah Ar-Raxmaan Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
56 Tafsiir Surah Al-Waaqicah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
57 Tafsiir Surah Al-Xadiid Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
58 Tafsiir Surah Al-Mujaadalah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
59 Tafsiir Surah Al-Xashr Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
60 Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
61 Tafsiir Surah As-Saff Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
62 Tafsiir Surah Al-Jumucah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
63 Tafsiir Surah Al-Munaafiquun Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
64 Tafsiir Surah At-Taghaabun Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
65 Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
66 Tafsiir Surah At-Taxriim Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
67 Tafsiir Surah Al-Mulk Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
68 Tafsiir Surah Al-Qalam Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
69 Tafsiir Surah Al-Xaaqqah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
70 Tafsiir Surah Al-Macaarij Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
71 Tafsiir Surah Nuux Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
72 Tafsiir Surah Al-Jinn Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
73 Tafsiir Surah Al-Muzzammil Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
74 Tafsiir Surah Al-Muddaththir Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
75 Tafsiir Surah Al-Qiyaamah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
76 Tafsiir Surah Al-Insaan Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
77 Tafsiir Surah Al-Mursalaat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
78 Tafsiir Surah An-Naba' Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
79 Tafsiir Surah An-Naazicaat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
80 Tafsiir Surah Cabasa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
81 Tafsiir Surah At-Takwiir Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
82 Tafsiir Surah Al-Infidhaar Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
83 Tafsiir Surah Al-Mudhaffifiin Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
84 Tafsiir Surah Al-Inshiqaaq Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
85 Tafsiir Surah Al-Buruuj Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
86 Tafsiir Surah Adh-Dhaariq Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
87 Tafsiir Surah Al-Aclaa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
88 Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
89 Tafsiir Surah Al-Fajr Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
90 Tafsiir Surah Al-Balad Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
91 Tafsiir Surah Ash-Shams Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
92 Tafsiir Surah Al-Layl Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
93 Tafsiir Surah Ad-Duxaa Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
94 Tafsiir Surah Ash-Sharx Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
95 Tafsiir Surah At-Tiin Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
96 Tafsiir Surah Al-Calaq Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
97 Tafsiir Surah Al-Qadr Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
98 Tafsiir Surah Al-Bayyinah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
99 Tafsiir Surah Az-Zalzalah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
100 Tafsiir Surah Al-Caadiyaat Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
101 Tafsiir Surah Al-Qaaricah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
102 Tafsiir Surah Al-Takaathur Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
103 Tafsiir Surah Al-Casr Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
104 Tafsiir Surah Al-Humazah Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
105 Tafsiir Surah Al-Fiil Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
106 Tafsiir Surah Quraysh Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
107 Tafsiir Surah Al-Maacuun Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
108 Tafsiir Surah Al-Kawthar Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
109 Tafsiir Surah Al-Kaafiruun Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
110 Tafsiir Surah An-Nasr Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
111 Tafsiir Surah Al-Masad Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
112 Tafsiir Surah Al-Ikhlaas Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
113 Tafsiir Surah Al-Falaq Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso
114 Tafsiir Surah An-Naas Sh. Axmad Daahir Aweys Dhegeyso