Tafsiirka Quraanka

Tafsiirka Quraanka

# Magaca Suuradda Magaca Sheekha Dhegeyso
0 Hordhaca Tafsiirka Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatiha Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
2 Tafsiir Surah Al-Baqara Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
3 Tafsiir Surah Aali-Cimraan Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
4 Tafsiir Surah An-Nisaa' Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
5 Tafsiir Surah Al-Maa'idah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
7 Tafsiir Surah Al-Acraaf Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
8 Tafsiir Surah Al-Anfaal Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
9 Tafsiir Surah At-Towbah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
10 Tafsiir Surah Yuunus Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
11 Tafsiir Surah Huud Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
12 Tafsiir Surah yuusuf Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
13 Tafsiir Surah Al-Racd Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
14 Tafsiir Surah Ibraahiim Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
15 Tafsiir Surah Al-Xijr Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
16 Tafsiir Surah Al-Naxl Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
17 Tafsiir Surah Al-Israa' Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
18 Tafsiir Surah Al-Kahf Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
19 Tafsiir Surah Maryam Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
20 Tafsiir Surah Dhaahaa Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
21 Tafsiir Surah Al-Anbiyaa' Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
22 Tafsiir Surah Al-Xajj Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
23 Tafsiir Surah Al-Mu'minuun Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
24 Tafsiir Surah An-Nuur Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
25 Tafsiir Surah Al-Furqaan Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
26 Tafsiir Surah Ash-Shucaraa' Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
27 Tafsiir Surah Al-Naml Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
28 Tafsiir Surah Al-Qasas Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
29 Tafsiir Surah Al-Cankabuut Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
30 Tafsiir Surah Ar-Ruum Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
31 Tafsiir Surah Luqmaan Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
32 Tafsiir Surah As-Sajdah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
33 Tafsiir Surah Al-Axzaab Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
34 Tafsiir Surah Saba' Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
35 Tafsiir Surah Faadhir Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
36 Tafsiir Surah Yaasiin Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
37 Tafsiir Surah As-Saaffaat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
38 Tafsiir Surah Saad Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
39 Tafsiir Surah Al-Zumar Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
40 Tafsiir Surah Ghaafir Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
41 Tafsiir Surah Fussilat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
42 Tafsiir Surah Ash-Shuuraa Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
43 Tafsiir Surah Az-Zukhruf Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
44 Tafsiir Surah Ad-Dukhaan Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
45 Tafsiir Surah Al-Jaathiyah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
46 Tafsiir Surah Al-Axqaaf Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
47 Tafsiir Surah Muxammad Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
48 Tafsiir Surah Al-Fatx Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
49 Tafsiir Surah Al-Xujjuraat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
50 Tafsiir Surah Qaaf Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
51 Tafsiir Surah Ad-Daariyaat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
52 Tafsiir Surah Adh-Dhuur Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
53 Tafsiir Surah An-Najm Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
54 Tafsiir Surah Al-Qamar Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
55 Tafsiir Surah Ar-Raxmaan Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
56 Tafsiir Surah Al-Waaqicah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
57 Tafsiir Surah Al-Xadiid Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
58 Tafsiir Surah Al-Mujaadalah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
59 Tafsiir Surah Al-Xashr Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
60 Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
61 Tafsiir Surah As-Saff Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
62 Tafsiir Surah Al-Jumucah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
63 Tafsiir Surah Al-Munaafiquun Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
64 Tafsiir Surah At-Taghaabun Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
65 Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
66 Tafsiir Surah At-Taxriim Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
67 Tafsiir Surah Al-Mulk Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
68 Tafsiir Surah Al-Qalam Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
69 Tafsiir Surah Al-Xaaqqah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
70 Tafsiir Surah Al-Macaarij Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
71 Tafsiir Surah Nuux Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
72 Tafsiir Surah Al-Jinn Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
73 Tafsiir Surah Al-Muzzammil Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
74 Tafsiir Surah Al-Muddaththir Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
75 Tafsiir Surah Al-Qiyaamah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
76 Tafsiir Surah Al-Insaan Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
77 Tafsiir Surah Al-Mursalaat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
78 Tafsiir Surah An-Naba' Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
79 Tafsiir Surah An-Naazicaat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
80 Tafsiir Surah Cabasa Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
81 Tafsiir Surah At-Takwiir Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
82 Tafsiir Surah Al-Infidhaar Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
83 Tafsiir Surah Al-Mudhaffifiin Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
84 Tafsiir Surah Al-Inshiqaaq Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
85 Tafsiir Surah Al-Buruuj Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
86 Tafsiir Surah Adh-Dhaariq Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
87 Tafsiir Surah Al-Aclaa Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
88 Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
89 Tafsiir Surah Al-Fajr Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
90 Tafsiir Surah Al-Balad Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
91 Tafsiir Surah Ash-Shams Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
92 Tafsiir Surah Al-Layl Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
93 Tafsiir Surah Ad-Duxaa Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
94 Tafsiir Surah Ash-Sharx Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
95 Tafsiir Surah At-Tiin Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
96 Tafsiir Surah Al-Calaq Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
97 Tafsiir Surah Al-Qadr Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
98 Tafsiir Surah Al-Bayyinah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
99 Tafsiir Surah Az-Zalzalah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
100 Tafsiir Surah Al-Caadiyaat Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
101 Tafsiir Surah Al-Qaaricah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
102 Tafsiir Surah Al-Takaathur Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
103 Tafsiir Surah Al-Casr Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
104 Tafsiir Surah Al-Humazah Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
105 Tafsiir Surah Al-Fiil Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
106 Tafsiir Surah Quraysh Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
107 Tafsiir Surah Al-Maacuun Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
108 Tafsiir Surah Al-Kawthar Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
109 Tafsiir Surah Al-Kaafiruun Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
110 Tafsiir Surah An-Nasr Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
111 Tafsiir Surah Al-Masad Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
112 Tafsiir Surah Al-Ikhlaas Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
113 Tafsiir Surah Al-Falaq Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso
114 Tafsiir Surah An-Naas Sh. Cabdulqaadir Cukaashe Dhegeyso